کتاب ایجاد انگیزه در فرزندان که به دست فاطمه ذوالفقاری نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته در خصوص شیوه های ایجاد انگیزه در فرزندان است.انگیزه موتور حرکت آدمها ما در محل تحصیل یا کارمان پیوسته رفتارهای مختلف دیگران را می بینیم بعضی هم اکنون که شادابی در صورتهایشان نمایان می باشد. با قدمهایی استوار حرکت خواهند کرد. به درستی این تفاوت رفتار از چه ناشی خواهند شد.روان شناسان سبب این تفاوت ها را در انگیزه ی رفتار جست وجو کرده است. ایشان انگیزه را عاملی دانسته است که به فرد نیرو و توانایی خواهد نمود. به عبارت دیگر تمامی رفتارهای ارادی بشر به موجب خاصی پدید می آید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ایجاد انگیزه در فرزندان تماس بگیرید

دانلود کتاب ایجاد انگیزه در فرزندان