کتاب رمز نهایی موفقیت که به دست حسین بخشی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است.قاعده و رمز نهایی موفقیت چهار مرحله داشته است. اول اینکه مشخص کنید در سرنوشت چه خواهند شد و اهداف مشخصی واسه ی خود تعیین کنید. تصمیم بگیرید گام هایی واسه ی رسیدن به اهداف بردارید.اقدامات خود را کنترل نمایید و ببینید قدم هایتان تاثیر بوده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمز نهایی موفقیت تماس بگیرید

دانلود کتاب رمز نهایی موفقیت