کتاب سخنرانی ویژه مراسم که به دست علی پیشدار نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. معرفی کردن سخنران می بایست به روش و شیوه ی شایسته ای صورت پذیرد و به صورت که در شنوندگان میل به گوش دادن به سخنان و سخنران تحریک شود و بی طاقت و صبر منتظر شنیدن سخنان او نیز باشند.می بایست که از شایستگیها و سابقه کار درخشان او حرف زده شود به عبارتی معرفی نمودن می بایست ناطق را به شنونده قبولاند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سخنرانی ویژه مراسم تماس بگیرید

لینک دانلود به در خواست نویسنده حذف گردید