کتاب الفبای تغییر در شش مرحله که به دست آرش شیر محمدی نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. اگر خواستار به صورت مستمر و چیزهایی که خواهان را کشف کنید شما مجبورید از ایده های جدید استفاده نمایید. داخل این نوشته در شش فصل مرحله به مرحله الفبای تغییر را به زبانی ساده گفته شده است. عمل کردن به آن در زمانی کوتاه در مطالعه کننده تحولی مناسب ایجاد می نماید.کشف شدگان روش و مسیری است که به پیروزی خواهد رسید. هنگامی شما خودتان و درونتان چیزی که خواسته باشید و سختی خاصی که می خواهید آن ها را حل نموده و تغییر داده را کشف می نماییدزندگی شخصی خود را بهبود داده اید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب الفبای تغییر در شش مرحله تماس بگیرید

دانلود کتاب الفبای تغییر در شش مرحله