کتاب قدرت بی پایان ذهنتان که به دست محمد قراخانلو نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. ما یادگیری را از همان آغاز زندگی خود شروع می نماییم و ما حرف زدن را به‌مرور یاد خواهیم گرفت و راه رفتن کار دیگری می باشد که خواهیم آموخت. آدمی که به این راحتی یاد خواهد گرفت حرف میزند و چطور امکان دارد نوشتن را به‌سختی یاد گرفته است. حتماً مسأله چیز دیگری می باشد که موجب شده است این تفاوت‌ها به وجود بیایند. مسأله ی آموزش دیدن و یادگیری یکی از موردهای است که اندیشه و فکرم را درگیر نموده است. بعضی وقتها از افراد خواهیم شنید که برخی از کودکان در مدرسه سختی و دشواری های در یادگیری داشته و بسیار مشکل درس‌های خود را یاد خواهند گرفت ‌و معلم آن‌ها در آموزش دادن آن‌ها با دشواریهای بسیاری روبرو خواهند شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قدرت بی پایان ذهنتان تماس بگیرید

دانلود کتاب قدرت بی پایان ذهنتان