کتاب دفتر یادداشت یک روانشناس که به دست محمد نظری گندشمین نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. هنگامی که آدم موجودی اندیشمند و فکر کننده نبود چه احتیاجی دارد که زبان و قدرت نطق و تکلّم داشته باشد.تمامی حیوان ها به سبب این حرف نخواهند زد و ناطق نمی باشند برای آنکه قدرت اندیشیدن ندارند.بعید نمی باشد که کمیت و کیفیت اندیشه به صورتی وابسته به کمیت و کیفیت کلمات باشد. آدمی به موجب تفکرات زنده است.فرق میان آدم مُرده با آدم زنده این می باشد که زنده فکر می کند اما مُرده نمی اندیشد.اگر اندیشیدن را از آدم بگیریم می شود یک حیوان ناطق و نکمیل.اینکه انسان قادر به حرف زدن است به دلیل این است که می اندیشد و می تواند بیاندیشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دفتر یادداشت یک روانشناس تماس بگیرید

دانلود کتاب دفتر یادداشت یک روانشناس