کتاب مثبت اندیش باش تا کامروا باشی که به دست رضا فریدون نژاد نوشته شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. یک لحظه با خود بیندیشید که تا حال حاضر از شنیدن خبرهای منفی و آهنگهای منفی و ناراحت کننده که تمامی روز از همه جا شنیده و یا خوانده می شود و یا سر و کله زدن با انسانهای منفی و شاکی و یا با غرغر کردن و بهانه تراشی های گوناگون چه سودی برده اید.به درستی اینها چه نفعی واسه ی شما داشته اند.یکی از بزرگترین نعمت ها و نیروهایی که پروردگار در اختیار آدمی گذاشته است تا به شیوه ی احسن از آن استفاده کنیم و نعمت و قدرت انتخاب نمایید.مثلاً انتخاب میان نگرش مثبت و یا منفی داشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مثبت اندیش باش تا کامروا باشی تماس بگیرید

دانلود کتاب مثبت اندیش باش تا کامروا باشی