کتاب 5 نقشه کاربردی برای درامد بیشتر که توسط جک کنفیلد نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن شش صفحه است. چطور درآمد بسیاری که کسب نماییم نخستین گام واسه ی کسب کردن درآمد بسیار این است که تصمیم بگیرید خواهند چه درآمدی داشته است. من در پیش درمورد نیرو تأیید و تصدیق مثبت بسیار حرف زده‌ام و شرح داده ام که می بایست خود را در شرایطی ببینید که انگار درآمدی را که خواسته اید تحصیل می نمایید. جهان پر از نمونه‌های اشخاص فوق پولدار است که این‌ طور به تنعم و سرشاری رسیده‌اند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب 5 نقشه کاربردی برای درامد بیشتر تماس بگیرید

دانلود کتاب 5 نقشه کاربردی برای درامد بیشتر

 

برگرفته از سایت مای بوک