کتاب مجموعه راهکارهای فرار از ناامیدی که توسط مهرداد پورقنبری نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن بیست و پنج صفحه است.شادی اگر چه دستوری ذاتی و درونی می باشد با این حال نمی شود که نقش بسیاری را که محیط توانسته است در کم شدن یا زیاد شدن آن ایفا کرده نادیده نمود. یک فرد سر و حال از بودن و از زندگی نمودن و از همه ی شرایط وجود داشته در محیط خود لذت خواهد برد و حس رضایت و شادی می نماید و متاثر از این شادی وقتی مؤثرتر خواهد شد که با نشاط اجتماعی و گروهی اجتماع همراه است.شاد بودن اجتماع یکی از عوامل خیلی مؤثر در توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مجموعه راهکارهای فرار از ناامیدی تماس بگیرید

دانلود کتاب مجموعه راهکارهای فرار از ناامیدی

 

برگرفته از سایت مای بوک