کتاب برخاستن ماده شیر که توسط لیزا بیور نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن دویست و بیست و سه صفحه است. ماده شیر از چُرت عصر خود بلند می شود و تصویری باشکوه از نیرو و اشتیاق و زیبایی را نمایان می کند. وجود محض او از شیرهای جوان حفاظت می نماید و آنها را نیرو می دهد. ماده شیرها در قبیله ی کسانی می باشند که بر دنیایی که تحت نفوذ آنها می باشد اثر گذاشته است. سال هزار و نهصد و نود و چهار بود. شبی مثل دیگر شبهای زندگیم بعد از کوششی سخت واسه ی منظم کردن خانه دیروقت به رختخواب رفتم.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب برخاستن ماده شیر تماس بگیرید

دانلود کتاب برخاستن ماده شیر

 

برگرفته از سایت مای بوک