کتاب جذب فوری ثروت که توسط محمد امین عرفانی زاده نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن بیست و پنج صفحه است. فرمولی هفت مرحله ای واسه ی جذب کردن سربع پول و ثروت به زندگی شما چطور بر باورهای مخفی ای که پول و ثروت را از شما دور می نماید که به آن غلبه نمایید و آنها را واسه ی تمتم عمر حذف نموده. چطور از فرمول تضمین شده جذب فوری ثروت استفاده کرده تا ثروت و پول در سرنوشت تان جاری شده باشد.سود مرکب و بزرگترین راز ثروتمندان که می شود زندگی مالی شما در دوران کوتاهی دگرگون سازد چطور می شود فقط با یک میلیون تومان سرمایه نخستین بعد از بیست سال بیش از صد و بیست میلیارد تومان سرمایه داشته باشید.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جذب فوری ثروت تماس بگیرید

دانلود کتاب جذب فوری ثروت

 

برگرفته از سایت مای بوک