کتاب اضطراب جدائی که توسط فاطمه شعیبی نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد آن سی و هفت صفحه است. اضطراب جدائی چه چیزی می باشد. اضطراب جدائی یکی از حالات اضطراب بسیار زیاد و نامناسب با سطح رشد انسان است. در ارتباط با جدایی از منزل یا کسانی که فرد به آنها دلبستگی زیادی د ارد. در حقیقت با سن و موقعیت فرد همخوانی نداشته است. کودکان وقت جدایی یا دوری از مادر حس ناراحتی و اضطراب می نمایند. این ترس و ناراحتی اضطراب جدایی گفته شده است. این وابستگی می شود به خانه یا محیط های آشنا هم باشد و وقتی در بچه ها وقتی جدا شدن از مادر هم اکنون نشانه هایی از ترس هم دیده شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اضطراب جدائی تماس بگیرید

دانلود کتاب اضطراب جدائی

 

برگرفته از سایت مای بوک