کتاب سرمایه اجتماعی و اعتماد بین نیروی کار که توسط فرزاد حافظی زاده نوشته شده است.که دارای بیست و سه صفحه می باشد. سرمایه اجتماعی کلمه ای می باشد که شاید در دید و نظر نخست معنی همانند ثروت و پول را در اندیشه ی آدمی یادآوری می نماید ولی در حقیقت شاید اینگونه نیست. معنی سرمایه‌ اجتماعی داخل سال‌های اخیر در حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی و اقتصاد و در این اواخر در علوم سیاسی مورد بحث واقع شده است. سرمایه‌ اجتماعی جمله ای بوده که از پیوستگی و شبکه‌های اجتماعی‌ که قادر به انجام حس همکاری و اطمینان را در بین اشخاص یک اجتماع به وجود آورند. در این بین نمی بایست از نقش نهادهای مدنی و دمکراتیک و همچنان نقش دولت در باز کردن اینطور عرصه هایی ناآگاه شد. در هر شیوه ای که هست امروز واسه ی جامعه‌شناسان به اثبات رسیده است که یکی از بعدهای اساسی هر توسعه‌ای دقت به سرمایات جامعه می باشد. از این سمت سرمایه‌ های جامعه یکی از مهمترین شاخصه‌های رشد و پیشرفت هر اجتماعی به حساب می‌آید. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سرمایه اجتماعی و اعتماد بین نیروی کار تماس بگیرید.

دانلود کتاب سرمایه اجتماعی و اعتماد بین نیروی کار