کتاب فرزانگی و فرهنگ اعتراض که توسط ذبیح مدرسی نوشته شده است.که دارای بیست و سه صفحه می باشد. همانطور که کتابهای زرد روانشناسی بسیار فراوان و مطابق با مد روز گشته و در تیراژ های بسیار زیاد به انتشار می رسد و برخی اوقات از سوپر مارکت ها هم سر در خواهند آورد.به طور ظاهری داخل این سرزمین صحبت های بسیار جدی تر که صاعقه ای از اطلاع و خبر و بصیرت بهتر را اضافه کرده اند خریدار آنچنانی نداشته و این امر آن پاشنه ی آشیل مشهور نسل ما می باشد و به گفته ی شیخ اجل خویش کرده را تدبیر نمی باشد. آیزا برلین اعتقاد دارد که اهمیت هر آدمی را می بایست با اعتقادات و رفتارهایش آزمایش نمود.و اگر در جستجوی یادگیری نباشیم و بصیرت و آگاهی خویش را محک واقعی نزنیم و داخل بازی های گرگم به هوای دوران و سرنوشت خود بازنده می باشیم و بازندگان در نظام هستی و اجتماع انسانی سهم چندانی نخواهند داشت. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فرزانگی و فرهنگ اعتراض تماس بگیرید.

دانلود کتاب فرزانگی و فرهنگ اعتراض