کتاب رهنمودهای عملی پیشگیری از جرم که توسط عبدالرضا جوان جعفری نوشته شده است.که دارای سیصد و شش صفحه می باشد. استفاده کردن از تجربه های کشورهای گوناگون و رهرو در امور جلوگیری نمودن از جرم و یکی از نوشته هایی می باشد که می­ شود تاثیرات قابل فهم و با ارزشی در تدوین برنامه­ های پیشگیرانه ایفا نماید . کتاب پندها و راه های سازمان ملل که در حوزه­ های مختلف به گفتن تجربه های کشورهای گوناگون و تبیین سندهای خود پرداخته اند. تا اندازه ای می­ شود در این امور باز کننده ی راه باشد. کتاب فوق از جمله وسایلهای عملی می باشد که به دست دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد واسه ی کمک نمودن به دولت­ ها و در سمت کارها و فعالیت های استانداردها و مشکلات موجود در خصوص پیشگیری از جرمها و عدالت کیفری نگاشته شده است. در اثر فوق مهم­ترین ملاحظاتی که داخل طراحی و اجرا نمودن برنامه­‌ های بسیار زیاد پیشگیری از جرم می بایست مورد دید و نظر قرار گرفته شود گفته شده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رهنمودهای عملی پیشگیری از جرم تماس بگیرید.

دانلود کتاب رهنمودهای عملی پیشگیری از جرم