کتاب روش دوست یابی که توسط سید محمد حیدری نوشته شده است.که دارای دویست و هشت صفحه می باشد. رفتار و اخلاقیات اگـر بـه معنی و مفهوم نمونه های جمع آوری شده از انجام امور گفتاری و رفتاری آدمی باشد یکی از رکن های بسیار مهم دیـن مـبـیـن اسـلام می باشد و اندازه ی تاثیر و نفوذ عقاید دینی انسانها و پایبندی آنها به حکم ها و یادگیری های اسـلامـی در این دوره تبلور یافته و آشکار خواهد شد و احتیاجات آنها از دید و نگاه دین و تقوا بر این پایه تخمین زده خواهد شد. این رکن های بسیار مهم دینی به اندازه ای ارزش داشته که پیامبر اکرم فرموده اند که من انتخاب شده می باشم تا نیکی های اخلاق را تکمیل نمایم .به این سبب خیلی از امرهای گرفتاری و رفتاری مثل غیبت نمودن و دروغ گفتن و تهمت ناروا زدن و اذیت و حقیر کردن مسلمانان که سبب بی ثباتی ارتباطات خوب و نیک اشخاص با همدیگر و تبدیل نمودن دوستیها به دشمنی ها و فسادهای دیگر خواهد شد و از تمامی محرمات خداوند و از جمله گناهان بزرگی به حساب آمده است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب روش دوست یابی تماس بگیرید.

دانلود کتاب روش دوست یابی