کتاب هند دفاع بی هراس از حق آزادی زنان که توسط کاویتا کریشنان نوشته شده است.که دارای بیست و شش صفحه می باشد. به صورت کامل در رسانه های فارسی زبان اتفاقات و خبرهای اجتماعی هند بسیار کم انعکاس پیدا می نماید. مقدار بسیار زیاد برابر با چند هزار دانشجوی ایرانی داخل کشور هند در حال درس خواندن می باشند ولی باعث تاسف است که کمترین تفاوت و احساس به مساله ها و موارد اطراف خویش نداشته اند و کوششی واسه ی حداکثر ارائه دادن اخباری کوتاه از اجتماع هند هم انجام نمی گیرد. با دقت به این کاستی ها و مشکلات و بی توجهی کردن به قسمت قابل توجه از دانشجویان وطنی به مسئله های بین المللی واسه ی آشنا شدن اساسی تر با رویدادهای جامعه ی هند و کوششی در این عمل این ترجمه را چاپ می نماییم. به امید آن وقت که نه تنها در روابط با فجایعی که داخل هند رخ می دهد بلکه به مناسبت های گوناگون بتوانیم متونی را درمورد اجتماع هند تهیه و به انتشار رسانیم.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هند دفاع بی هراس از حق آزادی زنان تماس بگیرید.

دانلود کتاب هند دفاع بی هراس از حق آزادی زنان