کتاب بیشعوری که توسط خاویر کرمنت نوشته شده است.که دارای صد و هفتاد صفحه می باشد. این اثر برای راهنمای نمودن عملی شناخت و درمانِ کردن وحشتناک ترین بیماری تاریخ بشریت بیشعوری است.این نوشته درمورد بیشعوری در زمان معاصر می باشد. بله درست متوجه شدید منظورم بیشعوریست و اثرات با عمق زیاد که بیشعورها با داخل شدن در اجتماع و سیاست و علوم و تجارت و دین و اینگونه موارد در جهان معاصر سپری می کند. به نظر نگارنده بیشعورها ابله و نادان نمی باشند بلکه در حقیقت بسیاری از آنها با استعداد و باهوش و زیرک هستند. ولی با هوشانی که خیلی خودخواه و به غیر خویش کسی را قبول ندارند و مردم را مورد آزار قرار می دهند و با اعتماد به نفس بسیار بالا و کاذب و همچنان بی چشم و رو که نتایج تیزبازی آنها در آخر بر ضد خود آنها و افراد دور و اطرافشان می شود.ترجمه کننده ی این اثر محمود فرجامی می باشد. برای خرید کتاب بیشعوری به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب بیشعوری