کتاب قله ها و دره ها اثر اسپنسر جانسون می باشد.قسمت بزرگی از اتفاقات و نمودهایی که ما را در بغل گرفته می باشند و بر سرنوشت ما تاثیرات بزرگی خواهند گذاشت که خارج از اراده و بازرسی ما می باشند. ولی عکس العمل نشان دادن به آنها در اراده و کنترل ما نیز می باشد. به این دلیل می شود گفت که راز بسیار وسیع پیروزی و شکست و نیک فرجامی و بدفرجامی و شادی و ناشادی و پیشرفت و عقب ماندگی ما آدمها و در چطور بودن واکنشهای ما به عاملین بیرونی پنهان شده است . از سمت و طرف دیگر نمونه جمع شده از رفتارها و کارهای انجام شده ما در شغل و زندگیمان از اعتقادات ما سرچشمه خواهد گرفت . اگر با سنجش و تخمین زدن و دوباره نیز ارزیابی پشت سره هم اعتقادو باورهایمان توانسته باشیم آنها را به صورت عاقلانه شناخته و در مسیر و روش بهتر زندگی کردن تغییر نماییم.داستان قله ها و دره ها درمورد مرد جوانی می باشد که افسرده و اندوهگین و بدون هدفی در دره ای زندگی خود را سپری می کند .تا آنکه با پیرمردی روبرو شده که بر بلندی قله ای زندگی می نماید. برای خرید کتاب قله ها و دره ها به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب قله ها و دره ها