کتاب روح عصیانگر نوشته چاندرا موهان جین می باشد.روح بیدار به هر سمت و هر جایی که نظر کند بسیار دقیق و وضح خواهد دید که همه ی آرمانگرایی های آدمی و بشریت هنر و دین و فلسفه ها و سیاست ها و تعلیم و تربیت و رفتاران بسیار معمولی و پذیرا بودن نسبت به اجتماع در حقیقت تمام چیز در مقابل دیدگان تازه ی ما پر از بی عدالتب و منطقی و مزخرفات باستانی می باشد. در اینگونه نقطه یا خواهی توانست نارحت شوی و اخم کنی و پشت خود را به مسائل کنی و بروی و هم اکنون به خواب روی و یا آنکه خواهی توانست آتش بیداری را زیادتر نمایی و یک سرکش شوی.روح هم اکنون آنگونه که بیدار می شود در بغل یک هوشمندی طبیعی بی پرده می شود و اصطکاکی میان دیوارهای نامریی شرطی شدگی های داخلی .که خود را در آن حبس نموده و پیچیده بوده ایم و این خردمندی جدیدی متولد شده اتفاق می افتد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب روح عصیانگر تماس بگیرید.

دانلود کتاب روح عصیانگر