کتاب علم ثروتمند شدن که توسط والاس وتلز نوشته شده است.که دارای شصت و هفت صفحه می باشد.اهداف این اثر تشریح علم ثروتمند شدن و جذب کردن پول به زندگی می باشد. این اثر هم اکنون مثل برخی از اثرهای روانشناسی که در خصوص پیروزی نگاشته شده است.علم به دست آوردن پیروزی را تشریح و بر نقش تصویرسازی اندیشه واسه ی شفاف کردن به اهداف تأکید نموده و توصیه می نماید که آدم ها می بایست واسه ی رسیدن به اهداف خویش پیش از هر چیزی تصویری با وضوح زیاد و شفاف از چیزی که می‌خواهد در اندیشه داشته باشد. مزیت این اثر در مقایسه کردن با برخی از کتاب‌هایی که در این خصوص نوشته شده است در این می باشد که این اثر علل خصوص بر تأکید بسیاری که روی اندیشیدن درباره ی هدفها دارد بر این نکات همچنان تأکید می نماید که فقط با تمرکز فکری روی هدفهایتان نمی شود آنها را عملی کرد.اندیشیدن درباره ی تصویر ذهنی ارتباط با هدف و بی هیچ گونه کوشش واسه ی رسیدن به آن رؤیاپردازی محض می باشد و آدم را به خواسته هایش نمی رساند. واسه ی تحقق یافتن خواسته ها احتیاج است که فکر با رفتار و عمل شخصی ترکیب شود. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب علم ثروتمند شدن تماس بگیرید.

دانلود کتاب علم ثروتمند شدن