نصیحت های دینی توضیح و موضوعاتی می باشند که تمام مردم آن را تجربه نموده اند .چه در رتبه و مقام شخصی که نصیحت‌ می کند و چه در رتبه ی کسی که نصیحت را گوش می دهد. هر چه به خودی خود این موضوع خیلی قابل احترام و اثرگذاری آن انکارناپذیر می باشد ولی اهداف این اثر نمایش سبک و روش زندگی به موجودی با بزرگی و عظمت و اسرار آمیز و حساس و البته مغرور که به اسم انسان نمی باشد. اهداف مهم و اساسی این نوشته فقط ارائه دادن یک نکته بسیار ساده علمی و حتمی ولی غفلت پذیر می باشد .علل خصوص واسه ی آن اشخاصی که عاشق حیات و زندگی کردن هستند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تلاشی برای دوازده هزار روز زیستن تماس بگیرید.

دانلود کتاب تلاشی برای دوازده هزار روز زیستن