کتاب مهمترین عامل موفقیت که توسط فردین محمدی نوشته شده است.که دارای بیست و دو صفحه می باشد.به موجب پژوهش ها و آمارهای موجود تنها سه درصد از افراد دنیا در زندگی خویش شامل اهداف می باشند و نود و هفت درصد مردم کره زمین هیچ اهدافی ندارند.آمار اشخاص هدف دار حتی داخل کشورهای خیلی پیشرفته فقط پنج درصد می باشد و در این کشورها هم نود و پنج درصد مردم هیچ هدفی ندارند . اشخاصی با هدف و هدفدار داخل دنیا همان اقلیت قشر فوق پیروز و خیلی پولدار می باشند که هر روز به پیروزی و پولهایش اضافه می گردد و هیچ محدودیتی در رسیدن به خواسته‌هایشان نیست . برایان تریسی یکی از سرشناسترین اساتید پیروز و یکی از پولدارترین اشخاص دنیا که کار خویش را از فروش صابون به صورت خانه به خانه و چمن زنی شروع نموده است .راز مهم و اساسی موفقیت خویش را درک درست و کامل کلمه جادویی هدف دانسته است. او اعتقاد دارد درک کردن هدف در سال‌ها کار سخت صرفه جویی می‌جوید و بر این اعتقاد می باشد که هدف پیروزی است و هر چیز دیگر در حاشیه قرار دارد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مهمترین عامل موفقیت تماس بگیرید.

دانلود کتاب مهمترین عامل موفقیت