کتاب قانون توانگری که توسط کاترین پاندر نوشته شده است.که دارای سیصد و چهل و نه صفحه می باشد.این اثر برگرفته از سال‌های بی روزی آخر و سال‌های زندگی بی‌برکت می باشد. هیچ شخصی بی روزی بودن و زندگی بدون برکت را دوست نخواهد داشت. البته نمی بایست هم دوستشان داشت.پانزده سال می شد که به دنبال اینگونه کتاب نوشته ای بودم. در طول آن سال‌ها که در قفسه های کتابخانه و کتابفروشی‌ها می گشتم و دیدم اثرهایی زیادی درمورد موفقیت و پیروز شدن پیدا می گردد ولی هیچ کدام از قانونهای ساده و منسجمی که کامیابی را تضمین نماید صحبت نکرده است.هنگامی که بیوه شدم و پسر بچه‌ای بر دستانم ماند که باید او را بزرگ می کردم و وسایل درس و تحصیلاتش را تهیه می نمودم و آینده‌اش را به بهترین شکل به وجود می آوردم آغاز کردم به پیدا کردن این اثر برای آنکه نه آموزشی دیده بودم که بشود کار پیدا نمایم و نه پولی از جایی بهم رسیده بود .حاضر بودم جان خویش را هم تا راه و رسم مقتدرانه فکر کردن را بفهمم و یادگیرم.تا زمانی دچار افسردگی و مریضی و تنهایی و تنگدستی و حس شکست کامل بودم. گویی همه ی دنیا بر ضد من جبهه گرفته است. برای خرید کتاب قانون توانگری به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب قانون توانگری