کتاب جامعه شناسی اینترنت که توسط مهدی اختر محققی نوشته شده است.که دارای نود و هشت صفحه می باشد.در جهان حال حاضر اینترنت بسیار سریع در حال زیاد شدن است. هیچ وسیله ارتباط بر قرار کردنی تا به حال با این سرعت در حال افزایش مانند اینترنت نداشته است. اینترنت موجود در حال مرزها را درنوردیده و آدمها را به هم وصل کرده است.با زیاد شدن اینترنت تغییرهایی در اجتماع رخ داده که موجب تغییرات فرهنگی و اجتماعی در خصوص مضامین گوناگون شده است. دامنه کارکرد اینترنت به اندازه ای پهناور است که از سرگرمی گرفته شده تا پزشکی و فلسفه و خدمات شهری را برگرفته است.اینترنت هر اندازه با زیاد شدن بسیار زیاد خود اثرات بسیار مثبتی بر زندگی مردمان گذاشته می باشد.هم اکنون می بایست در نظر داشت که پیروزی و رشد تکنولوژی تمام وقت در جهت مثبت نمی باشد و برخی اوقات جنبه منفی هم اکنون پیدا می‌ نماید. در این بین می شود سردرگمی مراجعان به وب را اسم برد که هنگامی فردی در پیدا کردن و یافتن متنی است موتورهای جستجوگر او را به سایت های بسیاری راهنمایی می‌کنند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جامعه شناسی اینترنت تماس بگیرید.

دانلود کتاب جامعه شناسی اینترنت