کتاب مرداب روح که توسط جیمز هولیس نوشته شده است.که دارای شصت و سه صفحه می باشد. دکتر جیمز هولیس نگارنده ی اثر مرداب روح و دانش آموخته مؤسسه روانکاوی یونگ در زوریخ برای ما صحبت کرده است که در سرنوشت و زندگانی خویش به دنبال حالت غیرممکن خوشبختی نرویم و واسه ی سختی هایی که در زندگی نصیبمان می شود ارزش قائل شویم.کتاب مرداب روح نگاشته ی جیمز هولیس اثری بسیار فوق العاده می باشد که پیغام مهم و اساسی آن در جمله‌ای پنهان شده است که روی جلد این اثر قابل ذکر است.سختی ها کلمات و صحبت های جذابی واسه ی گفتن دارند.این اثر بیان کرده که همه ی رنج‌هایی که آدم در زندگی با آن روبرو شده است و این سختی ها را احوال مردابی اسم می دهند موجب رشد و تعالی روح می گردد اگر حرف و اهداف آن رنج را با جستجو پیدا کنیم.مرداب روح به تحقیق مرداب‌هایی پرداخته که تمام ما در آنها دست و پا زده یا روزی در آن خواهیم افتاد . این اثر به جایگاه و نقش اثرگذار سختی ها در رشد روحی ما اشاره می نماید برای آنکه دقیقا در مرداب‌های زندگیست که ما پرده از اهداف شأن و عمیق‌ترین معنای زندگی برمی‌داریم. برای خرید کتاب مرداب روح به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب مرداب روح