کتاب هنر خوب زندگی کردن که توسط آندره موروآ نوشته و به دست دکتر بیدار ترجمه شده است.که دارای دویست و چهل و نه صفحه می باشد. اثری که فارسی برگردانده شده تقدیم به مطالعه کنندگان می‌شود که می‌تواند تا مقدار کافی تاثیر گذار در توسعه دادن درک و فهم عموم در جمع زیادی از مسائل زندگی به حساب آید. نگارنده این اثر را اگر بزرگترین نگارنده ی معاصر فرانسه و جهان مغرب زمین حساب نکنیم می بایست یکی از بزرگترین آنها را بشناسیم که آوازه ی او بر ضد خیلی از نگارنده ها که پس از فوت به وجود آمده همزمان با زندگی او بوده است. آندره موروا در سال هزار و هشتصد و هشتاد و پنج متولد شده است و در سال هزار و نهصد و سی و هشت به افتخار اعضای آکادمی فرانسه انتخاب گشت . اثر راهنمای شیوه ی زندگی و یا هنر خوب زندگی نمودن معلم یک زندگانی مترقی با همه ی خصوصیات تازه آن به حساب می‌رود و هنر اندیشیدن به نظر نگارنده بزرگترین نیرو و بهترین قوا به دست آوردن سعادت است.در رموز دوست داشتن راز زندگانی با سعادت و رمز به وجود آمدن عائله خوشبخت به درستی پدیدار است. برای خرید کتاب هنر خوب زندگی کردن  به ناشر قانونی کتاب مراجعه کنید. و از دانلود این کتاب خودداری نمایید چرا که دارای قانون کپی رایت می باشد.

 

 

توجه این کتاب دارای حقر نشر میباشد لطفا قانون کپی رایت را رعایت نمایید.و صرفا از فروشگاهای معتبر نسخه قانونی این کتاب را خرید نمایید.