کتاب اسرار تغییرات مثبت در انسان که توسط مهران موللی نوشته شده است.که دارای هفتاد صفحه می باشد.این اثر پنجمین نوشته ای می باشد که درمورد علوم ماوراء الطبیعه و متافیزیک می نگارم که تا به حال دو اثر از آنها منتشر شده است. در اصل همه ی آدم ها از هر نژاد و دین و کشوری که هستند تمایل دارند خصلت‌های منفی را در خویش از میان ببرند و به صورتی مثبت تغییر نمایند. در این اصر زکر شده که چطور می شود با تمرینات عملی مدی تیشن و هیپنوتیزم تغییرات مختلف دلخواه را در خویش به وجود آورد.در این اثر هم اکنون مثل اثرهای دیگر متون را تا اندازه ی ممکن مختصر و مفید ذکر نموده و کمتر به حاشیه رفته‌ است.این اثر درمورد اثرات بسیار تند با عمق زیاد است که دو شیوه ی متافیزیکی هیپنوتیزم و مدی‌تیشن بر روی ضمیر ناخودآگاه آدمی دارد و خواهد گذاشت. آدم در حقیقت موجود شگفت انگیزی است.مغز و اندیشه ی خارق العاده‌ای داشته که اندیشمندان هم اکنون قادر نبوده اند همه ی بخش های آن را به طور کامل شناسایی کنند .اما تا این جا به اثبات رسیدن اندیشه و فکر آدم بزرگترین کامپیوتر دنیا است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اسرار تغییرات مثبت در انسان تماس بگیرید.

دانلود کتاب اسرار تغییرات مثبت در انسان