کتاب فروش موفق که توسط رابرت هلر نوشته شده است.که دارای سی و نه صفحه می باشد.نوشته ی فروش موفق به کلیه جوانب فروش پرداخته است و موارد و توصیه های مناسب و مورد نظر واسه ی اتخاذ رویکرد اندیشه و تفکرات درس سازماندهی خویش درک احتیاجات مشتریان و توسعه مهارت‌های اضطراری مثل معرفی کردن محصول و مذاکرات را در دست شما قرار داده است.فروش متاثر با عملکردی مطلوب واسه ی پیروزی هر نوع کسب و کاری حائز ارزش می باشد. مقدار پیروزی شما در به دست آوردن بهترین عواقب و نتیجه به عنوان فروشنده‌ای که در رابطه ی مستقیم با مشتری می باشد یا به عنوان مدیر گروه فروش بر پایه ی معیار تفکر و علم و اطلاعات شما در مورد محصولتان و فهمیدن شما از مشتری‌ها و مهارت‌های ارتباطی شما و داشتن صبر و حوصله واسه ی انجام دادن یک فروش خوب و موفق تعیین شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فروش موفق تماس بگیرید.

دانلود کتاب فروش موفق