کتاب ترس از دیدگاه روانکاوی که توسط محمد راه رخشان نوشته شده است.که دارای بیست و پنج صفحه می باشد.ترس و وحشت یکی از شگفتی هایی می باشد که نقش خیلی تعیین کننده‌ای در کامل شدن آدمهای اولیه داشته است. هم اکنون در به وجود آمدن و شرح شخصیت آدم و ارتباطات اجتماعی او و وحشت جزء یکی از فاکتورهای مهم و اصولی به حساب می آید که صحیح سنجیدن نقوش آن در روانشناسی و روانکاوی و هم اکنون در اجتماع شناسی زیادتر حائز ارزش است.زندگی زیادی از آدم ها توأم با وحشت می باشد و این در صورتی است که شاید اکثر آن بر علت و حتی وجود وحشت های خود ناآگاه هستند و عدم خشنودی خود را از سرنوشت و رفتارهای ناشی از وحشت او را جزء شخصیت خود می دانند و می اندیشند که شخصیت آنها اینگونه تشکیل شده است و این شخصیت به خصوص آنها و غیر قابل تغییر می باشد که با این مفهوم آنها اجازه بازشناسی خود را از دست می‌دهند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ترس از دیدگاه روانکاوی تماس بگیرید.

دانلود کتاب ترس از دیدگاه روانکاوی