کتاب هنر درمانی که توسط بهنام اوحدی نوشته شده است.که دارای شانزده صفحه می باشد. در حال حاضر هنر درمانی اضافه بر بیمارستان‌های روان پزشکی دولتی و خصوصی و مرکزهای مراقب کننده ی سالمندان و مؤسسات مددکاری و مدرسه‌های کودکان و نوجوان استثنایی و زندان‌ها به مطب‌های خصوصی روان پزشکان و روانشناسان همچنان راه پیدا کرده است.از آن رو که اثرهای هنری که در مسیر و راه درمان از آنها سود گرفته می گردد تنها به موجب نیازهای ارتباطی فوری‌شان ارزیابی می گردد و بر رشد کامل اثرهای هنری معنایی پافشاری نمی گردد. شیوه های هنری که به تعبیر و تفسیر خود به خود ختم می شود و به این پشتوانه و امید ارائه شده‌اند که داخل مایه‌های ناخود آگاه اندیشه و فکر بند سانسورهای رهایی یابند . و به درمانگر و هم اکنون نیز کنترل و مهار آن نقش اساسی در هنر درمانی روانکاوانه تفسیر بنیاد دارد.برای آنکه درمان به نیازهای ذاتی موجود در خود هنر متصل شده و درمانگر تلاش می کند تا به مراجع کننده های خویش کمک کند تا در مقدار قدرت و نیرو به وجود آوردن آنگونه اثرهای هنری بپردازد که کیفیت بیانگری و عمق آن نوشته ها واسه ی دیگران هم قابل شناسایی گردد. برای خرید کتاب هنر درمانی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب هنر درمانی