کتاب مدیریت در کسب و کارهای خانوادگی که توسط سیدحمیدرضا رحیمی نوشته شده است.که دارای سی و یک صفحه می باشد.کسب‌ و کارهای خانوادگی نقش بسیار مهم و اساسی را در اقتصاد کشورها داشته است. قسمت بسیار زیاد و مورد دقت از کسب‌ و کارهای تشکیل شده بر اساس مدیریت کردن مالکیت خانوادگی پا بر جا و پایدار است.به صورتی که تقریبا نصفی از تولیدهای ناخالص ملی در خیلی از کشورها از شیوه ی این کسب‌ و کارها فراهم و آماده سازی میگردند. ولی تصور و اعتقاد بیشتر ما از کسب‌ و کار خانوادگی چه چیزی می تواند باشد .آنچه موجب نگهداری و پیشرفت و ترقی کسب‌ و کار خانوادگی می گردد یادگیری این متون است که چطور با اشخاصی که آنها را دوست داشته و یا با آنها ارتباطات عاطفی داریم فعالیت شغلی سالمی داشته باشیم. شاید این عمل بسیار ساده به نظر رسد که چه چیز بهتر از آنکه شما با اشخاصی کار نمایید که آنها را به خوبی شناخته و از صمیم قلب آنها را دوست دارید . ولی در حقیقت این کار آنطور که فکر می کنیم هم ساده نمی باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مدیریت در کسب و کارهای خانوادگی تماس بگیرید.

دانلود کتاب مدیریت در کسب و کارهای خانوادگی