کتاب راه آفتاب که توسط سلمان دادویی دریکنده‌ای نوشته شده است.که دارای صد و چهل صفحه می باشد.به سبب ارزش و اثرگذاری معلم در بعدهای وجودی دانش آموزان از جمله بعد تفکر و اندیشه در تعلیم و تربیت از ارزش بسیار بخصوصی برخوردار می باشد. دین اسلام دینی می باشد که به بعدهای گوناگون وجودی بشریت نظر می‌نماید. تمام جهت ها را در نظر می گیرد . بُعد بدنی و جسمی و ابعاد عاطفی و معنوی و از جمله بعد عقلانی آدمها از مسائلی بوده که در کانون دقت مکتب اسلام می باشد. به این دلیل در این مقاله تلاش بسیار می کنیم نقش معلم را در توسعه دادن و رشد تفکرات و بعد عقلانی دانش آموزان مورد تحقیق قرار دهیم و از شیوه ی مورد استفاده در قرآن واسه ی این امر بهره ببریم . در این مقاله کوشش فراوان شده که تا نقش معلم را در توسعه دادن و رشد عقلی دانش‌آموزان مورد پژوهش و از شیوه ی مورد استفاده قرآن که واسه ی این امر بوده بهره برداری گردد.معلم و نقش آن در تعلیم و تربیت از اموری نیست که در ارزش آن شکی وجود داشته باشد. معلم از عاملهای مهم اثرگذاری در امور تعلیم و تربیت است. معلم در همه ی عرصه‌های موجود دانش‌آموزان از جمله بُعد عقلانی قادر است نقش عمده و مهمی ایفاء نماید. برای خرید کتاب راه آفتاب به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب راه آفتاب