کتاب چگونه خواسته هایمان را جذب کنیم که توسط رضا فریدون نژاد نوشته شده است.که دارای پنجاه و شش صفحه می باشد.این اثر به مطالعه کننده یاد می دهد که چگونه می شود خواسته‌ها را به طور آگاهانه و در سه مرحله به سمت خویش جذب کرد.تا حال حاضر فهمیده اید که برخی اوقات آنچه را بدان احتیاج داشته اید نا به هنگام از جایی که انتظارش را هم نداشته اید از راه می رسد.همانند تلفنی بسیار نامنتظره یا یکدفعه به صورت خیلی اتفاقی شخصی را داخل خیابان خواهید دید که در ذهنتان بوده است. آیا تا کنون درباره ی اشخاص شنیده‌اید که به صورت تکراری درگیر مناسباتی بد شده اند و همیشه هم گله داشته که دائم همین نوع مناسبات نصیبشان گردد.قوانین جذب واسه ی این دسته از انسانها هم کار می‌کند. در سرگذشت همان چیزهایی را به سمت خویش جذب می نماییم که انرژی و حواس و دقتمان را به آن معطوف نموده باشیم. چه آن را بخواهیم یا آنکه نخواسته باشیم. برای خرید کتاب چگونه خواسته هایمان را جذب کنیم به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب چگونه خواسته هایمان را جذب کنیم