کتاب سیطره بر جهان که توسط سیدمرتضی آوینی نوشته شده است.که دارای چهل و هشت صفحه می باشد.دنیای امروزی علاوه بر آنکه در نقش های جغرافیایی زیادتر از تمام ادوار تاریخ دچار مرزبندی و تفرق شده می باشد ولی در واقعیت کشور واحدی بیشتر نبوده است با یک حکومت واحد. در تمام تاریخ استبدادگران و جبارانی همانند چنگیز و تیمور و ناپلئون بناپارت بوده‌اند که تفکرات حکومت واحد دنیای آنها را به کشور گشایی کشانده اند و گستره حاکمیتشان قسمت بزرگی از ربع مسکون را پوشانده ولی این آرزو هم اکنون تحقق نیافته و شاید انجام نگردد اما هم همچنان بر جای مانده باشد.در حال حاضر ولی تکنولوژی مدرن زمینه را آنگونه فراهم آورده است که دنیا قادر باشد نمونه جمع شده واحدی و یکپارچه و هماهنگ و با یک فرهنگ و تاریخ مشترک باشند. با صرف نظر از چیزی ما نظام آمریکا را شیطانی دانیم و یا خیر این حقیقی می باشد انکار ناپذیر و از بین عواملی که آمریکا را در این سلطه جهانی استکبار کمک کرده اند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سیطره بر جهان تماس بگیرید.

دانلود کتاب سیطره بر جهان