کتاب اضطراب جدایی که توسط فاطمه شعیبی نوشته شده است.که دارای سی و هفت صفحه می باشد.اکثر کودکان شیرخوار در وقت روبرو گتن با اشخاص نا آشنا و غریبه به صورت ناگهانی دچار اضطراب می گردد. شاید تعجب کنید اگر کودکتان از افرادی که به او لبخند می‌زند دوری می نماید و بترسند و ندانید که شیوه ی برخورد درست چه چیزی می باشد . شاید نگران آنکه او را با مربی و یا پرستاران تنها بگذارید شوید. اما می بایست بدانید که پدر و مادر نقش خیلی مهمی در کمک به کودکان خویش در سازگاری آنها با تجربه های تازه دارند. این مطالب و اطلاعات به شما در شناختن اضطراب جدایی و دادن حس امنیت به بچه هایتان کمک می نماید.اضطراب جدائی چه چیزی می باشد و اضطراب جدائی و اضطراب شدید و نامناسب با سطح رشد فرد بوده است.در ارتباط با جدا شدن از منزل یا اشخاصی که فرد به آنها دلبستگی خواهند داشت . در حقیقت با سن و موقعیت فرد همخوانی نخواهد داشت. کودکان در هنگام جدا شدن یا دوری از مادر حس غم و اضطراب می نمایند. این وحشت و غم اضطراب جدایی گفته می گردد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اضطراب جدایی تماس بگیرید.

دانلود کتاب اضطراب جدایی