کتاب تربیت کودک که توسط علی صفایی حائری نوشته شده است.که دارای چهل و یک صفحه می باشد.احتیاجات کودک تنها خوراک و پوشاک و محبت نمی باشد و استعدادهای او مطالعه کردن و نگاشتن و انباشتن حافظه نبوده است.او استعدادات نتیجه گیری تفکرات و اندازه گیری و سنجش ذهن و انتخاب واراده و وجدان هم دارد و آنکه احتیاج به امنیت و یقین و استقلال و اعتراف هم دارد.تربیت کودک به معنی شکوفا نمودن استعدادات و برآورده کردن احتیاجات او می باشد. مربی می بایست همه ی استعدادهای کودک را شکوفا و به سرانجام رساند و استعدادها با دو عامل احتیاج و هدف بارور و شکوفا می شوند.مربی می بایست که در کودک سه ویژگی مهم را بارور کند و با شخصیت و استقلال و حریت و آزادمنشی و تفکر و تحلیل او را به جلو هدایت نماید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تربیت کودک تماس بگیرید.

دانلود کتاب تربیت کودک