کتاب راهنمایی زندگی خانوادگی که توسط بلقیس مکیز نوشته شده است.که دارای صد و نه صفحه می باشد.زندگی چیزی می باشد که می شود خوب یا بد باشد و آنکه برای چه پدیده خوب یا خدایی نکرده بد در متون یک اجتماع تبارز می کند بحثی می باشد که می بایست روی طرز تربیت خانواده‌ها تفکر نمود. بعد در آنجا ضرورت خواهد داشت که پیش از هر چیز دیگر درباره ی شناخت منزل و خانواده صحبت خویش را شروع نماییم.در اجتماع بشری منزل و خانواده بنیان اساسی زندگی آدم شمرده می گردد. این بنیاد در اجتماع نقش مهمی ایفا نموده و بدین معنا که همین شکل دهنده ی کوچک که خانواده اسم داده می‌شود محتوای شکلگیری بزرگ و وسیع اجتماع را صوررت می‌دهد. خانواده مسئولیت و وظایف به میان آوردن نسل‌ها و پرورش و تربیت آن را خواهد داشت. منظور از ایجاد کردن خانواده توسعه و زیاد نمودن بشریت می باشد و هم اکنون خانواده مسئولیت و وظیفه ی بسیار بزرگ تربیت سالم و مراقبت جدی نسل‌ها را بر دوش خواهد داشت. از این سو خانواده مسئولیت رهبری نسل‌ها به سمت هدفهای تعیین شده و سنجیده زندگی انسان‌ها را برعهده دارد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب راهنمایی زندگی خانوادگی تماس بگیرید.

دانلود کتاب راهنمایی زندگی خانوادگی