کتاب تیپ شخصیتی و همسرگزینی که توسط فاطمه شعیبی نوشته شده است.که دارای چهل و هفت صفحه می باشد.در این اثر به بیان گوناگون تیپ‌های شخصیتی اشاره دارد که مهمترین کاربرد شناخت آنها در انتخاب همسر ظهور است.تیپ شخصیتی به افرادی اشاره داشته که چندین صفت یا خصوصیان مشترک باهم دارند. در صورت غیر رسمی امکان دارد که خود شما در رابطه با تیپ شخصیتی طبقاتی را در اندیشه داشته باشید. اگر خواهان این باشیم که هر یک از این تیپ‌های غیر رسمی را تعریف نماییم واسه ی هر یک از آنها نمونه ای از خصوصیات متفاوت را در نظر خواهیم داشت.در طول سالیان دراز روانشناسان واسه ی طبقه‌بندی کردن شخصیت‌ها نوع های گوناگون تیپ‌ها و شیوه های زیادی را مطرح نموده اند . به طور مثال روانشناس سوئیسی کارل یونگ بر این اعتقاد بود که مردم یا درون‌گرا و یا برون‌گرا هستند. افراد برون‌گرا زیاد رو و اجتماعی می باشند و به بیرون خویش دقت فراوان دارند. ولی افراد درون‌گرا خجالتی و تودار می باشند. به صورت کلی این طبقه‌بندی‌ها کافی نبوده و نمی‌توانند تفاوت‌های شخصیتی را نمایان کنند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تیپ شخصیتی و همسرگزینی تماس بگیرید.

دانلود کتاب تیپ شخصیتی و همسرگزینی