کتاب درمانی که توسط فاطمه شعیبی نوشته شده است.که دارای سی و هشت صفحه می باشد.کتاب درمانی معادل کلمه ی بیبلیو تراپی است. کلمه ودر واقع بیبلیو تراپی از دو واژه بیب لیو با معنی کتاب و تراپی به معنای درمان و شفا می باشد. ساده‌ترین تعریف کتاب درمانی سود گرفتن از اثر به موجب خود ‌شناسی واسه ی ایجاد نمودن دگرگونی است. کتاب درمانی به معنی استفاده کردن از مواد مورد مطالعه ی انتخاب شده در راهنمایی و حل نمودن سختی های موجود در زندگی افراد بوسیله مطالعه کردن هدف‌دار است.در کتاب درمانی به غیز از اثرهای پزشکی و روانشناسی به طور معمول از رمان و داستان و قصه استفاده می گردد. کتاب‌ درمانی تنها در حیطه ی کتاب نمی باشد و شعر یا هر نوشته دیگر هم اکنون می‌تواند به عنوان ابزار کتاب درمانی استفاده گردد.اثرهایی که در کتاب‌ درمانی به کار می روند طیف گسترده‌ای داشته و حتی برخی فیلم‌درمانی را هم یکی از شاخه‌های کتاب درمانی دانسته اند. برای خرید کتاب درمانی به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب درمانی