کتاب قضاوت های اخلاقی که توسط فاطمه شعیبی نوشته شده است.که دارای بیست و سه صفحه می باشد.لورنس کلبرگ روانشنس مشهور به اخلاق به عنوان یکی از عاملهای اساسی رشد ذهنی و روانی آدم نگاه کرده است. کلبرگ با پژوهش و تحقیقات بسیار زیاد می فهمد که استدلال اخلاقی اشخاص بسته به رشد اخلاقی آنها مختلف و متفاوت است. بر عقیده ی او تفکر اخلاقی طی مرحله ها و سطوح گوناگونی رشد خواهد کرد.تئوری او بر پایه ی اعتقادات سقراط که گفته عدالت غایت هر استدلال اخلاقی است در حوزه استدلال اخلاقی به کار برده است. شیوه ی او اینگونه بود که با ارائه دادن محدودیت‌های اخلاقی در قالب داستان کوشش نمود مرحله های دنیا شمول در رشد قضاوت اخلاقی را مشخص کند.واسه ی مثال در یکی از این قصه ها همسر مردی در حال مرگ می باشد و احتیاج به دارویی داشته که مرد نمی تواند آن را تهیه سازد.مرد از داروساز تقاضا می نماید آن دارو را با قیمت پایینتری به او دهد. هنگامی داروساز قبوا نمی‌کند مرد تصمیم گرفته تا دارو را بدزدد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قضاوت های اخلاقی تماس بگیرید.

دانلود کتاب قضاوت های اخلاقی