کتاب عشق از دیدگاه روانشناسی و جامعه شناسی که توسط فاطمه شعیبی نوشته شده است.که دارای سی و هفت صفحه می باشد.نخستین گام این می باشد که بتوانیم بفهمیم که عشق ورزیدن یک هنر می باشد و همانگونه که زندگی کردن هنر است. این روانشناس و جامعه شناس بزرگ آلمانی عشق را قدرت فعال بشری دانسته است. نیرویی که مانع میان آدمها را شکسته و آنها را به هم متصل می کند و موجب چیرگی آدمها بر حس جدایی و انزوا می گردد و در عین حال به او این امکان را خواهد داد که خویش و همسازی شخصیتش را حفظ نماید. عاشق و معشوق یکی شده و در عین حال از هم جدا خواهند ماند .دلیل آنکه گفته اند در جهان عشق اصلا نکات آموختنی وجود ندارد این بوده که مردم فکر می نمایند که مشکل عشق مشکل معشوق بوده و نه مشکلات استعداد. مردم علاقه را ساده دانسته و به این فکرند که مسأله فقط پیدا شدن یک معشوق مناسب یا مورد علاقه دیگران بودن است. هیچ کاری و هیچ عمل مهمی وجود نداشته که مثل عشق با اینگونه امیدها و آرزوهای بسیار زیاد آغاز شود و بدین سان شکست بخورد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عشق از دیدگاه روانشناسی و جامعه شناسی تماس بگیرید.

دانلود کتاب عشق از دیدگاه روانشناسی و جامعه شناسی