کتاب شما از زندگی چه می خواهید که توسط رضا فریدون نژاد نوشته شده است.که دارای بیست صفحه می باشد.بیشتر ما از احتیاجات و خواست‌های حقیقی خویش بی‌خبر می باشیم برای آنکه هنگامی که بچه بوده‌ایم به ما دقت نشده و ما را طرد نموده اند یا آنکه خجالت کشیده‌ایم آنها را بگوییم . انکان دارد به سبب مصرانه و تکراری بودن از ما انتقاد شود یا مسخره‌مان کنند .پس اگر شما هم نیز داخل زندگی هر چه کوشش می نمایید اما به آن جایی که لایقش بوده اید نرسیده و اگر در زندگی روزمره خویش گم شده‌اید و این گروه از انسانها بعد از زمانی از این زندگی بدون هدف که واسه ی خویش ساخته اند خسته شده و شاید به جایی برسند که دیگر احتیاج نبینند به زندگی خود ادامه بدهند و اساساً ادامه ی زندگی را بی فایده می دانند . این انسانها اشخاصی هستند که برخی اگر زیادتر از اندازه حس قدرت و شجاعت نمایند امکان دارد دست به خودکشی هم بزنند. گروه دیگری از آدمها می باشند که واسه ی خود اهداف و آرمانی را در زندگی قرار داده اند و بر مبنای آن فعالیت های خود را ساماندهی نموده اند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شما از زندگی چه می خواهید تماس بگیرید.

دانلود کتاب شما از زندگی چه می خواهید