کتاب بازگشت به خویشتن که توسط دکتر علی شریعتی نوشته شده است.که دارای بیست صفحه می باشد. اثر فوق برگرفته از بیست صفحه سخنرانی دکتر علی شریعتی با موضوع بازگشت به خویشتن است.اجتماع ما همانند هر اجتماع دیگری و دوران ما همانند هر وقت دیگری قالب ریزی شده و اندیشه های آن قطب بندی و اعتقادات آن استاندارد شده است. تیپ‌ها مشخص گشته و جهت‌هایی که تعیین گشته دارند.مذهبی و روشن‌فکر و تحصیل کرده و عامی و زبده و مرتجع و مترقی هر یک قالب‌های تعیین شده و ارتباطات معلوم و زبان‌های فهمیده شده‌ای داشته که هم دیگر را فهمیده و درک می نمایند. و هر شخصی در این دوره خواهان این باشد مرد پیروزی باشد و عنصری باشد که در اجتماع فهمیده شود و شامل طرز تفکری موفقیت آمیز باشد می بایست در اجتماع تعیین کند که من برچسب فکری‌ام چه چیزی است. همانگونه که نگارندگان مترقی در حال حاضر واسه ی هنرمندان و نگارنده ها می‌گویند که هر نویسنده یا هر هنرمندی می بایست پایگاه طبقاتی خویش را مشخص نماید و این حرف خیلی صحیحی است. برای خرید کتاب بازگشت به خویشتن به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب بازگشت به خویشتن