کتاب چگونه از اسارت عادات بد رهایی یابیم که توسط رضا فریدون نژاد نوشته شده است.که دارای سی و هفت صفحه می باشد.در این اثر با مفیدترین روش‌های ترک نمودن عادهای بد و منفی آشنا خواهیم شد و با بکار گیری بستن این شیوه ها و داشتن خواست و ارادات نیرومند اطمینان داشته باشید هر عادت بدی را خواهید توانست ترک کنید.تمامی ما شامل ضعف‌ها و کم و کاستی هایی هستیم چرا که طبیعت‌مان اینگونه ایجاب می‌کند. این مناطق ضعف در تخریب حواس پنجگانه و مناطق و تجربه های حاصله بشریت اثر گذار بوده و موجب به دردسر افتادن و از دست دادن اعتبار و احترام آدم می شود. تمامی اشخاص یک سری عادتهای فردی در زندگی دارند. خوب یا بد نکات مهم و اساسی اینجا می باشد که می بایست دانست این عادت‌ها چه مواقعی امکان دارد از کنترل خارج شده و موجب نابودن شدن و دگرگونی شوند . برخی از افراد قادر به تشخیص این موضوع نیستند و همین امر سبب از میان رفتن آنها می‌شود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب چگونه از اسارت عادات بد رهایی یابیم تماس بگیرید.

دانلود کتاب چگونه از اسارت عادات بد رهایی یابیم