کتاب آداب معاشرت که توسط سیدجواد مرتضایی ارزیل نوشته شده است.که دارای هفت صفحه می باشد.کتاب آداب معاشرت تنها درمورد رفتار شما بر سر میز غذا نمی باشد و آداب معاشرت انعکاسی از چشم‌انداز کامل شما در ارتباطات اجتماعی و زندگی جمعی می باشد. آنکه در اتوبوس شلوغ جای خویش را به خانم مسنی که ایستاده است ندهید چیزی درباره ی شما به تمام آنهایی که بیننده می باشند خواهد فهماند. آنکه حاضر نمی باشید زمان خوشی و آسودگی خویش را به دلیل فرد دیگری به خطر اندازید در بیشتر موقعیت‌ها تصاویر و ظواهر شما قسمتی از چیزی نیست که وصف کننده شما باشد. بلکه امام آن چیزی می باشد که شما را وصف و شرح می‌کند. اشخاصی که چیزی درباره ی شما نمی‌دانند با تنها اطلاعاتی که در دست شما است جای خالی‌ها را پر می نمایند و آن چیزی نمی باشد جز آنکه از رفتار و کردار شما می‌بینند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آداب معاشرت تماس بگیرید.

دانلود کتاب آداب معاشرت