کتاب مبانی مدیریت سرمایه گذاری که توسط محمد قجر و دکتر منوچهر حاضر و مهرداد بنداری نوشته شده است.که دارای چهل و هفت صفحه می باشد.در نوشته فوق زیادتر با نظام سرمایه گذاری آشنا خواهید گشت.سرمایه گذاری عبارتی می باشد که از هر طور فدا نمودن ارزشی و مالی مشخص هم اکنون به امید به دست آوردن اهمیتی که معمولا اندازه و کیفیت آن نامعلوم می باشد در وقت آینده و به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر اهمیت و ارزش مشخصی را فدا می نماید تا در قبال آن در آینده ارزش بخصوصی که مورد نظر باشد به دست آورد .همانند پرداخت وجهی بابت خرید سهام با داشتن آرزو و امید به دست آوردن سودهای مشخصی و تعیین شده ای از آن در آینده است. سرمایه گذاری را به شیوه های گوناگونی تقسیم بندی می‌کنند که به طور فهرست بیان گشته که بر اساس موضوع سرمایه گذاری و زمان یا مدت سرمایه گذاری و برحسب خطر یا ریسک سرمایه گذاری است. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مبانی مدیریت سرمایه گذاری تماس بگیرید.

دانلود کتاب مبانی مدیریت سرمایه گذاری