کتاب فرهنگ توسعه که توسط علیرضا اسمعیل‌زاد نوشته شده است.که دارای هشت صفحه می باشد. این اثر نمونه ای از مقالات درمورد موضوع توسعه در جنبه‌های گوناگون آن با تاکید بر بحث های فرهنگی است. در این اثر به بعدهای گوناگون توسعه همانند فرهنگ و توسعه اقتصادی و عوامل بازدارنده فساد و نفوذ فرهنگی و سرمایه گذاری‌های خارجی و توسعه و بعدهای دیگر اشاره گشته است.در اثر فوق به شصت و پنج اصل از اصول فرهنگ توسعه اشاره گشته است.این اصول نخست با دقت به ارزش عامل فرهنگ و زمینه‌های فرهنگی و واسه ی دست پیدا کردن به زیست جهان سالم و اجتماع توسعه یافته و پیشنهاد شده است. عنصری از آرمان‌گرایی در خلال این منشور پنهان گشته است و این به جهت فقدان حقیقت نگری نیست بلکه واسه ی به یاد آوردن اهداف می باشد. مخاطب این اصول از یک سمت شهروندان ایرانی می باشند و از سمت دیگر سیاست مداران و نخبگان سیاسی می باشند.در عین حال می شود گفت هر سیاست مدار بسیار آگاه و سالمی می بایست اول از فضیلت شهروند خوب برخوردار گردد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فرهنگ توسعه تماس بگیرید.

دانلود کتاب فرهنگ توسعه