کتاب 30 عبارت تاکیدی طلایی که توسط رضا فریدون نژاد نوشته شده است.که دارای سی و شش صفحه می باشد.پیشنهاد می نمایم که حتما این کار را انجام دهید و معجزات آن را در زندگی همیشگی خویش شاهد داشته باشید و یادتان بماند که به هر چیزی فکر نمایید و همان اتفاق خواهد افتاد .در این اثر سی عبارت از تاثیرگذارترین عبارات تأکیدی جمع آوری گشته است. با مرور اجمالی بر عبارتها ضمن آنکه کاربرد هر یک قابل تشخیص باشد میفهمید که هر یک از عبارات تأکیدی از معانی و مفهوم های بسیار زیاد و پهناوری برخوردار هستند و این امکان را تشکیل می دهد تا هر فردی با درنظر داشتن شرایط بخصوص خویش از قبیل هدفها و عادتها و صفات و رویدادهای زندگی روزمره و بهترین بهره را از آنها ببرد. هم اکنون عبارات‌های تأکیدی این اثر به طوری آماده شده که در هر صفحه یک عبارت قرار گیرد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب 30 عبارت تاکیدی طلایی تماس بگیرید.

دانلود کتاب 30 عبارت تاکیدی طلایی