کتاب ازدواج و راهکارها که توسط آیت الله سید محمد حسینی شیرازی نوشته شده است.که دارای صد و سیزده صفحه می باشد.ترکیب جمعیتی ایران جوان می باشد به شیوه ای که حدود پنجاه درصد جامعه را جوانان تشکیل میدهند.در این بین زیادتر از دوازده میلیون نفر از جمعیت کشور را جوانان مجرد تشکیل داده اند داخل کشور هشتصد هزار ازدواج و پیوندهای زناشویی در سال انجام می گیرد که با یک حساب سرانگشتی متوجه خواهیم شد که این آمار حتی به گرد پای اندازه و مقدار اشخاصی که داخل سن ازدواج در کشور می باشند به هیچ وجه نخواهد رسید. این آمارها بی تردید نمایان کننده وخیمتر شدن مشکلات ازدواج و فشار بار آن بر دوش اجتماع می باشد. با دقت به این که ازدواج پیروز در سن مناسب از آسیب های اجتماعی موجود کم خواهد کرد و نبودن شرایط ازدواج به این آسیب ها دام خواهد زد و این روند خواهد توانست خیلی نگران کننده باشد. در اثر فوق زیادتر با ازدواج و مسیرها و راه های کار ها وسختی و مشکلات آن آشنا خواهید شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ازدواج و راهکارها تماس بگیرید.

دانلود کتاب ازدواج و راهکارها